QUY ĐỊNH VỀ MỨC BỒI THƯỜNG BƯU GỬI

QUY ĐỊNH VỀ MỨC BỒI THƯỜNG BƯU GỬI

       1.Quy định trách nhiệm bồi thường của ALPHA khi có tổn thất phát sinh

 1. Trường hợp bưu gửi bị mất, hư hỏng hoặc bị tráo đổi toàn bộ.
  • Đối với dịch vụ chuyển phát trong nước: Mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại là 04 lần cước của dịch vụ đã sử dụng.
  • Đối với dịch vụ chuyển phát quốc tế chuyển bằng đường hàng không: mức đền bù dựa vào giá trị hàng hóa đã kê khai (nhưng không quá 100 USD trên 1 bưu gửi đã kê khai)
 2. Trường hợp bưu gửi bị mất, hư hỏng hoặc bị tráo đổi một phần: được xác định dựa trên hư hại thực tế và tính theo giá trị trường của vật phẩm, hàng hóa cùng loại tại địa điểm và thời gian nhận gửi nhưng không vượt quá mức bưu gửi bị mất, hư hỏng hoặc bị tráo đổi toàn bộ.
 3. Tiền bồi thường thiệt hại là đồng Việt Nam, việc chi trả được thực hiện một lần, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác

       2.Trường hợp được miễn trách nhiệm bồi thường khi

 • Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi vi phạm hợp đồng của người sử dụng dịch vụ bưu chính hoặc do đặc tính tự nhiên, khuyết tật vốn có của vật chứa trong bưu gửi đó;
 • Hàng dễ vỡ (thủy tinh, sành, sứ…) hoặc hàng hóa đặc biệt (chất lỏng, sơn nước…) bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển;
 • Người sử dụng dịch vụ bưu chính không chứng minh được việc gửi và suy suyển, hư hỏng bưu gửi;
 • Bưu gửi đã được phát và người nhận không có ý kiến khi nhận bưu gửi;
 • Bưu gửi bị tịch thu hoặc tiêu hủy theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc pháp luật của nước nhận;
 • Người sử dụng dịch vụ bưu chính không thực hiện đúng các quy định về khiếu nại, giải quyết tranh chấp quy định tại Điều 38 và Điều 39 của Luật Bưu chính số 49/2010/QH12;
 • Các thiệt hại gián tiếp hoặc những nguồn lợi không thực hiện được do việc mất, suy suyển, hư hỏng tài liệu, hàng hóa và phát chậm gây nên;
 • Người gửi không có chứng từ xác nhận việc gửi
 • Khiếu nại quá thời hạn quy định;
 • Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.